دانلود کتاب کنزالمقادم فی نفع بنی ادم

25000 تومان – خرید

این جزو بهترین کتابهای علوم غریبه میباشد وبسیارقدیمی                        وبسیارباارزش است که فروشگاه کتاب کهن واین فروشگاه                       جزواولین فروشگاهایی است که این کتاب راجهت عرضه گذاشت             این کتاب دارای تعویذات وطلسمات بسیارقوی وخطرناکی میباشد         که جا دارد احتیاط رارعایت کنید. این کتاب قدیمی شامل این                مطالب میباشد:.

.اصراف عمار

.محبت وتهیج

.باب شبشبه عفریت بنت عفاروحی

.شبشبه سوره اخلاص

.شبشبه رمل

.شبشبه زعزوع

.شبشبه فلفل

.شبشبه زیتون

.باب عفد نوم

.احضاروحاضرکردن معشوق

.سردی جدایی

.بغض ودورز

.باب تهییج ملک مره

.باب تهییج ملک احمر

.تهییج ملک برقان

.باب تهییج ملک ذوبعه

.تهییج ملک میمون ابانوخ

.باب تهییج ملک زنقطا

.باب ارسال هاتف

.باب احضارعفریت

.استخدام کحله بنت برقان

.استخدام راهبه

.استخدام خادم بسم الله

.استخدام سیدعبدالکریم

.استخدام زیتونه

.استخدام عابدالنار

.وبسیاری مطالب دیگر…….

.

۲۵۰۰۰ تومان – خرید

Leave a Reply