دانلود کتاب کنزالمدفون وجوهرالمکنون

20000 تومان – خرید
۰۹۳۶۷۲۳۰۳۸۹

این کتاب یکی ازعالیترین کتابها درزمینه تعویذ نویسی                              وادعیه نویسی میباشد .این کتاب به زبان عربی و                                 بسیار قدیمی میباشد. وطلسمات این کتاب را بزرگترین                          علما تایید کردند.ومطالب این کتاب راموثر خواندند.                               بخشهایی ازمطالب کتاب عبارت است از:

.ایات حفظ

.حجاب قفل اکبر

.خاتم قفل الاکبر

. حجاب طهاطیل

.حجاب خوف وترس

.باب دعوت ملک صهیون

.محبت در حد جنون

.باب اخفاء ازنظرخلق

.باب فرقه وبغض

.باب عقد حدید

.باب قسم سیف

.باب صرع

. حجاب نور

. باب قسم بیضه برای اخراج دفینه

.باب قسم جریته برای اخراج دفینه

.باب منع ازدواج

.باب خطف اشیاء

.باب میمون نکاح

.باب عقد نوم

.باب تفرقه وسردی

.باب رزق وروزی

.باب فروش ودخل دکان

. باب اخراج شخص ازمکان خود

.باب چشم نظر

.باب عقدلسان مجرب

.باب  محبت درپیش خلق

.باب بیماری ومرض

.باب دردهای اعضای بدن

.باب سارق ودزد

.باب مال گمشده و سرقت رفته

.باب احضار غائب

.باب ابطال سحر وجادو

.باب منع سحرو جادو

.باب طردواخراج جن ازبدن

.باب سوزاندن اجنه شریر

.باب دفع وسوسه ها

.وبسیاری مسایل دیگر…..

۲۰۰۰۰ تومان – خرید

4 Comments

  1. افشین مارس 7, 2019
  2. hamid آوریل 25, 2020

Leave a Reply