دانلود کتاب سفیر جهنم

40000 تومان – خرید

این کتاب یک کتاب بسیارقدیمی میباشد که دارای طلسمات و           اعمال خطرناکی است که بایداحتیاط کرد. این کتاب یکی از          کمیاب ترین وقویترین کتابهای طلسمات وتعویذات میباشد                     این کتاب شامل :

.استخدام ابلیس لعین

.باب جلب شمعه

.باب جلب خرقه السر

.باب احضارمغربی

.احضارخادم مغربی

.باب جلب زوج

.باب جلب احراق زیت

.جلب الاسبوع

.جلب اهطم فشذ

.ارسال هاتف

.جلب سریع وبدون وقفه

.باب باطل کردن تمام اعمال سفلی

.باطل کردن اعمال علوی

.باب جلب جیم زنقطا

.باب زنقط یهودی

.باب جلب ابلیس

.قسم حارث

.باب رباط

.قسم ابلیس لعین

.باب خطف

.باب مس شیاطین

.باب خطف عارض

.باب مندل قسم

.اصراف عمارمکان

. دعوت طلسم خیر

.دعوت طلسم شر

.باب عقدنوم

.جلب وتهیج مرجانه

.جلب واحراق وزراء ابلیس

.باب تهلیطلمیمون

.استخدام صغیره دخترابلیس

.باب رباط رفاد یهودی

.استخدام نایله بنت ابلیس

.تهیج ذات المحاسن

.باب احضارحمامه

.استخدام عاینه بنت ابلیس

.استخدام کحله بنت برقان

.استخدام ام شقفه بنت ابلیس لعین

.باب تهیج مشفقه بنت ابلیس لعین

.باب حضور صفابنت ابلیس

.باب بغض وجدایی

.باب خطف عقل

.باب جلب هاروت

.باب فسم صورت محرک شمع

.باب ارسال میمون نکاحآِِ

.احضارذات المواصف

.باب بغض وطلاق

.استخدام صاروخ

.استخدام  للقط

.محبت عفریت شمعه

.باب عفد فرج

.وبسیاری مطالب دیگر

.

.

 

۴۰۰۰۰ تومان – خرید

Leave a Reply