دانلود کتاب ادعیه وطلسمات

20000 تومان – خرید

این کتاب یک کتاب بسیارقدیمی وکمیاب درباب علوم غریبهمیباشد که اولین بارتوسط مدیر فروشگاه فوق العاده کتاب کهن اقای حسینی دوست خوب بنده واین بنده حقیر با زحمت تهیه شد که متاسفانه توسط عده ای از دزدان فرهنگی به صورت غیرمجاز تکثیرشد. این کتاب دارای طلسمات بسیارقوی وتجربه شده میباشد که بایداحتیاط کرد. این کتاب شامل :

.دعایی بسیارعظیم که دارای شرح بسیارمیباشد

.طلسم محبت بسیارقوی

.طلسم زبانبندبااثرباورنکردنی

.درباب جدایی وسردی بسیارمجرب

. درباب حفظ بسیارقوی

.ادعیه های بسیاربزرگ وارزشمند

.طلسم رزق وروزی

.وبسیاری مطالب دیگر

۲۰۰۰۰ تومان – خرید

Leave a Reply