۰۹۳۶۷۲۳۰۳۸۹

قلم زنی و دعانویسی انواع دعاهای محبت ،احضارو برگرداندن

شخص رفته،زبانبند،چشم زخم،ابطال انواع سحر وجادو، درمان

شخص جن زده،ترک قمار ،اعتیاد،روابط نامشروع وترک زناء

رزق و روزی ،گشایش کار،گشایش بخت،بازشدن ازبستگیها،

توسط عامل احضارو استاد علوم غریبه استاد محمدیان

شماره تماس: ۰۹۳۶۷۲۳۰۳۸۹

Leave a Reply