دعانویسی وقلم زنی انواع دعای محبت و احضار،رزق و روزی ، گشایش کار و امورات زندگی ، زبانبند ، جدایی روابط حرام ، بستن شخص در …

قلم زنی و دعانویسی انواع دعاهای محبت ،احضارو برگرداندن شخص رفته،زبانبند،چشم زخم،ابطال انواع سحر وجادو، درمان شخص جن زده،ترک قمار ،اعتیاد،روابط نامشروع وترک زناء رزق و …